o برای نمایش زیبا و نرم حرکت کاراکتر های حریف در شبکه روش های مختلفی وجود دارد که برای بازی های مختلف مناسب هستند. در این ویدیو روش درون یابی و نمایش با تاخیر را که در نمونه داخل sdk آپادانا استفاده شده است را توضیح می دهیم.