o در این ویدیو به مخاطب توضیح می دهیم که سرویس های آپادانا به چه صورت مانیتور می شود و چگونه کد ها مورد تست قرار می گیرند.