o این ویدیو بمنظور راهنمایی در شروع بکار با پلتفرم آپادانا آماده شده .