اسلاید های صحبت من در باره Microsoft Orleans که ما در ساخت آپادانا از آن استفاده می کنیم، در TGC 2017 رو می تونید از این جا بگیرید.

https://www.slideshare.net/AshkanSaeediMazdeh/scalable-gameserverstgc